Najpopularniejsze usługi

Wtórnik tablic (y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:
dowód rejestracyjny,
zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic (y)rejestracyjnych - w przypadku kradzieży tych tablic (y),
oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fa...

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wymagane dokumenty:

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:

Wypełniony formularz (druk) wniosku
kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrow...

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Wymagane wnioski:
Wniosek/podanie pisemne zawierające wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.

Wymagane załączniki:
Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli wnioskodawca nie je...

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

wyników