Nazwa usługi: Zmiana adresu lub siedziby właściciela w dowodzie rejestracyjnym
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 698, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Za zmianę adresu lub siedziby pobierana jest opłata w trakcie procedury rejestracyjnej po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów.  

  Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Wydziale Komunikacji) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - Bank Spółdzielczy nr konta 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107
     
  Czas realizacji: Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego z nowymi danymi następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny z nowymi danymi w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie - w przypadku pojazdów w których zaszła konieczność wymiany tablic rejestracyjnych na tablice nowego typu (tzw."białe") lub pojazdów zarejestrowanych dotychczas w innym Urzędzie (w tym wypadku przed zamówieniem nowego dowodu rejestracyjnego tut.Urząd występuje z zapytaniem do poprzedniego organu rejestrującego o potwierdzenie danych pojazdu). Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe.
  W przypadku pojazdów już zarejestrowanych w tut. urzędzie i posiadających tablice nowego typu - tzw."białe", organ rejestrujący dokonuje adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym potwierdzającej zgłoszenie zmian, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny z nowymi danymi w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
  W obu przypadkach dotychczasowy dokument należy wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny z aktualnymi danymi, po okazaniu dowodu osobistego i karty pojazdu jeżeli była wydana oraz dokumentu potwierdzajacego uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC.
  Bliższe informacje na temat sposobu i warunków odbioru nowej karty pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym można obejrzeć tutaj.
     
  Tryb odwoławczy: Na decyzję odmawiającą dokonania zmiany wpisu w dowodzie rejestracyjnym przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
  Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2934