Lista spraw

Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia

Wypełniony wniosek o rejestrację oraz:

dowód rejestracyjny,
karta pojazdu, jeżeli była wydana,
tablica(e) rejestracyjna(e) - podlegająca wymianie w przypadku jej zniszczenia
zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic(y) rejes...

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Wydanie (wtórnik, wymiana) pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydanie (wtórnik, wymiana) pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wymagane dokumenty:

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:

Wypełniony formularz (druk) wniosku
kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrow...

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub przewóz rzeczy (w zakresie krajowego transportu drogowego) oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej w międzynarodowym transporcie drogowym (osób i rzeczy)

Wyrejestrowanie pojazdu.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami zależnymi od przyczyny wyrejestrowania.

Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku:

przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przeds.prowadzącego ...

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Zmiana adresu lub siedziby właściciela w dowodzie rejestracyjnym

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o rejestrację (w przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w innym Urzędzie) albo wypełniony druk zawiadomienia o zmianach (w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Poznaniu) oraz:

dowód rejestracyjny,

...

wyników