Lista spraw

Aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nabytej przez państwową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

Wymagane wnioski:
Wniosek jednostki organizacyjnej o ustalenie innej wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, zawierający oznaczenie nieruchomości, powierzchnię, położenie, księgę wieczystą.


Wymagane załączniki:
- akt notarialny (kopia dok...

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Pozwolenie na budowę (wykonanie robót budowlanych).

Wniosek winien zawierać:
1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót...

Pozwolenie na rozbiórkę.

Wniosek winien zawierać:
1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów przewidzianych do rozbiórki , adresu i oznaczenie...

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wniosek winien zawierać:
1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót...

Rejestracja dziennika budowy.

We wniosku należy podać:
1.    Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
2.    Numer decyzji pozwolenia na budowę (rozbiórkę) oraz datę jej wydania.
3.    Nazwę i ...

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym.

Wymagane wnioski:
Wniosek określający numer działki i miejsce jej położenia z uzasadnieniem merytorycznym ubiegania się o nabycie własności nieruchomości.

Wymagane załączniki:
- akt notarialny (kopia dokumentu),
- odpis z księgi wieczystej (kopia dokum...

Udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej

Wymagane wnioski:

Wniosek z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wnioskodawcy lub danych adresowych firmy, oznaczenia nieruchomości, księgi wieczystej, celu inwestycji, która ma być realizowana na wnioskowanej nieruchomości, informację o fo...

wyników