Lista spraw

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Wymagane wnioski:
Wniosek  o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej lub wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wymagane załączniki:
- Protokół z Zebrania ...

Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgłaszanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wpis zmiany danych klubu dokonuje się w zakresie następujących zmian:
1. adresu i nazwy siedziby klubu;
2. imion, nazwisk i funkcji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;
3. danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych Klubu;
...