Najpopularniejsze usługi

Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, poprzez platformę ePUAP

Zgłaszanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wpis zmiany danych klubu dokonuje się w zakresie następujących zmian:
1. adresu i nazwy siedziby klubu;
2. imion, nazwisk i funkcji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;
3. danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych Klubu;
...

Aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nabytej przez państwową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

Wymagane wnioski:
Wniosek jednostki organizacyjnej o ustalenie innej wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, zawierający oznaczenie nieruchomości, powierzchnię, położenie, księgę wieczystą.


Wymagane załączniki:
- akt notarialny (kopia dok...

Wniosek o wynajem sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym

Wymagane wnioski:
Wniosek o wynajem sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udostępnienie poprzez platformę ePUAP materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Pozwolenie na budowę (wykonanie robót budowlanych).

Wniosek winien zawierać:
1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót...

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym.

Wymagane wnioski:
Wniosek określający numer działki i miejsce jej położenia z uzasadnieniem merytorycznym ubiegania się o nabycie własności nieruchomości.

Wymagane załączniki:
- akt notarialny (kopia dokumentu),
- odpis z księgi wieczystej (kopia dokum...

Udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej

Wymagane wnioski:

Wniosek z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wnioskodawcy lub danych adresowych firmy, oznaczenia nieruchomości, księgi wieczystej, celu inwestycji, która ma być realizowana na wnioskowanej nieruchomości, informację o fo...

Ustalenie opłat za nieruchomości nabyte na własność Powiatu Trzebnickiego przez powiatową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Wymagane wnioski:

Wniosek powiatowej jednostki organizacyjnej o ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu nabytego z mocy prawa z podaniem numeru działki, księgi wieczystej datę nabycia, okres na który należy ustanowić trwały zarząd oraz cel na który n...

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

wyników