Najpopularniejsze usługi

Zgłaszanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wpis zmiany danych klubu dokonuje się w zakresie następujących zmian:
1. adresu i nazwy siedziby klubu;
2. imion, nazwisk i funkcji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;
3. danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych Klubu;
...

Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, poprzez platformę ePUAP

Wniosek o wynajem sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym

Wymagane wnioski:
Wniosek o wynajem sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym

Aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nabytej przez państwową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

Wymagane wnioski:
Wniosek jednostki organizacyjnej o ustalenie innej wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, zawierający oznaczenie nieruchomości, powierzchnię, położenie, księgę wieczystą.


Wymagane załączniki:
- akt notarialny (kopia dok...

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udostępnienie poprzez platformę ePUAP materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym.

Wymagane wnioski:
Wniosek określający numer działki i miejsce jej położenia z uzasadnieniem merytorycznym ubiegania się o nabycie własności nieruchomości.

Wymagane załączniki:
- akt notarialny (kopia dokumentu),
- odpis z księgi wieczystej (kopia dokum...

Udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej

Wymagane wnioski:

Wniosek z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wnioskodawcy lub danych adresowych firmy, oznaczenia nieruchomości, księgi wieczystej, celu inwestycji, która ma być realizowana na wnioskowanej nieruchomości, informację o fo...

Pozwolenie na budowę (wykonanie robót budowlanych).

Wniosek winien zawierać:
1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót...

Ustalenie opłat za nieruchomości nabyte na własność Powiatu Trzebnickiego przez powiatową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Wymagane wnioski:

Wniosek powiatowej jednostki organizacyjnej o ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu nabytego z mocy prawa z podaniem numeru działki, księgi wieczystej datę nabycia, okres na który należy ustanowić trwały zarząd oraz cel na który n...

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

wyników