Najpopularniejsze usługi

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Wymagane wnioski:
Wniosek  o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej lub wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wymagane załączniki:
- Protokół z Zebrania ...

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez Policję

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:

pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe ),
w przypadkach koniecznych - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym ...

Wyłączenie (trwałe) gruntów z produkcji rolnej.

Wymagane wnioski:
1. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (kopia),
2. informacja dot. zgody na zmianę przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i nieleśne – zaświadczenie wydane przez właśc...

Badania techniczne pojazdów

Wymagane dokumenty:

W zależności od rodzaju i zakresu badania.

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

Aktualny wykaz firm posiadających świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazdy do zasilania gazowego wraz z ich siecią dealerską można obejrzeć tutaj: http://www.its.waw.pl/Instalacje_LPG_lista_dealerow,0,2237,1.html

Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:

aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów, albo zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującą, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rej...

Wzór reklamacji

Wymagane wnioski:
Wniosek reklamacyjny.

Wymagane załączniki:
Paragon.

Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

wyników