Najpopularniejsze usługi

Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu

Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.


Jednostka odpowiedzialna:

St...

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez Policję

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:

pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe ),
w przypadkach koniecznych - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym ...

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Wymagane wnioski:
Wniosek  o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej lub wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wymagane załączniki:
- Protokół z Zebrania ...

Badania techniczne pojazdów

Wymagane dokumenty:

W zależności od rodzaju i zakresu badania.

Wyłączenie (trwałe) gruntów z produkcji rolnej.

Wymagane wnioski:
1. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (kopia),
2. informacja dot. zgody na zmianę przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i nieleśne – zaświadczenie wydane przez właśc...

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:

aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów, albo zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującą, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rej...

Wzór reklamacji

Wymagane wnioski:
Wniosek reklamacyjny.

Wymagane załączniki:
Paragon.

wyników