Nazwa usługi: Uzyskanie prawa jazdy
   
Kogo dotyczy: 1. Osoba fizyczna
2. Osoba fizyczna będąca szefem lub należąca do cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz inna osoba korzystającym z tych przywilejów i immunitetów.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r., poz. 1005, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r., poz. 973, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Oświadczenie o rozpoczęciu szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej lub świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej
  • Posiadane prawo jazdy - jeżeli osoba posiada
  • Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  • Skan odręcznego podpisu – umieszczany na dokumencie prawa jazdy
  • Jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat i ubiega się o prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - pisemną zgodę rodziców na uzyskanie prawa jazdy
  • Zeskanowane orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • Elektroniczne potwierdzenie dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowany dowód wpłaty tych opłat
  • Zeskanowane orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
   
Opłaty: - 100 zł – za wydanie prawa jazdy,
- 0,5 zł – opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy
- nie pobiera się opłat w przypadku osoby będącej szefem lub należącej do cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz inna osoba korzystającym z tych przywilejów i immunitetów.
   
Czas realizacji: Wydanie prawa jazdy
   
Tryb odwoławczy: Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie składa sie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2279