Nazwa usługi: Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
   
Kogo dotyczy: Dotyczy każdego, w szczególności:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r., poz. 917)
Inne
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
   
Opłaty: 40 zł - wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego
50 zł - wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego
24 zł - wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego
30 zł - wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego
140 zł - wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego
150 zł - wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego
105 zł - wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego
110 zł - wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego
25 zł - wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego
   
Czas realizacji: Nieokreślony
   
Tryb odwoławczy: W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy starosta wydaje decyzję administracyjną. W odniesieniu do tej decyzji, odwołanie należy złożyć do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3772