Nazwa usługi: Pozwolenie na rozbiórkę.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. - O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek inwestora o wydanie pozwolenia na rozbiórkę (druk do pobrania W2).
   
Opłaty: Opłata skarbowa
- od pozwolenia na rozbiórkę 36zł za każdy obiekt,
- za pełnomocnictwo - 17zł

Opłaty za odwołanie: brak
   
Czas realizacji: - Wniosek złożony z kompletem dokumentów załatwiany jest w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
- Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane) wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do wymienionego terminu nie wlicza się terminów zawartych w art. 35 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy.
- Wnioskodawca w przypadku braków formalnych zostaje wezwany, zgodnie z art. 64 § 2 Kpa, do ich usunięcia w terminie 7 dni (licząc od dnia doręczenia wezwania). Nie usunięcie braków ww. terminie pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
- Do terminu załatwienia sprawy nie zalicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.
   
Tryb odwoławczy: Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Trzebnickiego.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2723