Nazwa usługi: Pozwolenie na budowę (wykonanie robót budowlanych).
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek inwestora o wydanie pozwolenia na budowę (druk do pobrania W1).
   
Opłaty: Opłata skarbowa:
- za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47zł,
- od pozwolenia na budowę - obliczona wg stawek z niżej zamieszczonej tabeli,
- za pozwolenia na budowę na przebudowę lub remont obiektu budowlanego - 50% opłaty obliczonej wg stawek z niżej zamieszczonej tabeli,
- za pełnomocnictwo - 17zł.

przedmiot opłaty skarbowej i stawka opłaty skarbowej:
powierzchnia użytkowa budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna 1zł za 1m2 (max. 539zł)
jak wyżej - kolejnego budynku 1zł za 1m2 (max. 539zł)
urządzenie budowlane (np. przyłącza, place postojowe, zjazd, dojazd) 91zł za każde
inna budowla (np. parking, droga dojazdowa, wiata, reklama) 155zł za każdą
studnia, urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20zł za każde
sieci do 1 km długości 105zł za każdą
drogi oraz sieci powyżej 1 km długości 2143zł za każdą
inne budynki (np. garaż wolnostojący, obiekt kultu religijnego) 48zł za każdy
budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14zł za każdy
budowla związana z produkcją rolną (np. silosy) 112zł za każdą

Opłaty za odwołanie: brak
   
Czas realizacji: - Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane) wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do wymienionego terminu nie wlicza się terminów zawartych w art. 35 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy.
- Wnioskodawca w przypadku braków formalnych zostaje wezwany, zgodnie z art. 64 §2 Kpa, do ich usunięcia w terminie 7 dni (licząc od dnia doręczenia wezwania). Nie usunięcie braków ww. terminie pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
- Do terminu załatwienia sprawy nie zalicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.
   
Tryb odwoławczy: Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Trzebnickiego.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3772