Nazwa usługi: Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r., Nr 30, poz. 151, z późn. zm.)
Inne
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony formularz (druk) wniosku (wzór wniosku do celów poglądowych, należy pobrać oryginał w Urzędzie)
  • dowód tożsamości
  • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E)
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T)
  • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy)
  • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym)
  • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej wydania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2723