Nazwa usługi: Wydanie legitymacji instruktora
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r., Nr 30, poz. 151, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony formularz (druk) wniosku o wpis do ewidencji instruktorów
   
Opłaty: Dodatkowo, w związku z wpisem do ewidencji instruktorów nauki jazdy uiszcza się opłatę komunikacyjną na konto Starostwa Powiatowego w Trzebnicy - Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr konta 66 9591 0004 2001 0000 4196 0020, w wysokości 50,00 zł.

Opłaty za odwołanie: brak
   
Czas realizacji: Sprawa załatwiana jest, po złożeniu kompletnego wniosku.
Wydanie lub odmowa wydania legitymacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2723