Nazwa usługi: Wydanie (wtórnik, wymiana) pozwolenia do kierowania tramwajem
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r., Nr 30, poz. 151, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z Internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym)
  • jedna kolorowa i aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
  • zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tramwajem
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za druk pozwolenia do kierowania tramwajem
   
Opłaty: Za wydane pozwolenia do kierowania tramwajem należy uiścić opłatę w wysokości 30,50 zł na konto Starostwa Powiatowego w Trzebnicy - Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr konta 66 9591 0004 2001 0000 4196 0020.
   
Czas realizacji: Po pozytywnym zdaniu egzaminu, dokumenty przekazywane są do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ul. Ks. Bochenka 6. Pozwolenie do kierowania tramwajem odbiera się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w pok. nr 16, na parterze, tel. 71 387 95 25 / 26.
Pozwolenie do kierowania tramwajem jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2723