Nazwa usługi: Odbiór "stałych" dowodów rejestracyjnych
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • pozwolenie czasowe lub dotychczasowy dowód rejestracyjny (w przypadkach, w których zamówienie nowego dokumentu nie wymagało wydania pozwolenia czasowego)
  • karta pohjazdu, jeżeli była wydana
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie
  • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta) - nie dotyczy to przypadków, w których pełnomocnictwo zostało już załączone do akt sprawy przy składaniu wniosku
  • Dokument tożsamości
   
Opłaty: Za wydanie dokumentów opłat nie pobiera się, z wyjątkiem sytuacji, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, do którego należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Wydziale Komunikacji) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - Bank Spółdzielczy nr konta 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 (pełnomocnictwa dołączone do akt przy składaniu wniosku o rejestrację, nie są wymagane ponownie i nie podlegają już powtórnej opłacie przy wydawaniu "stałego" dowodu rejestracyjnego).
   
Czas realizacji: Wydanie dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu w przypadkach, w których jest wymagana, następuje niezwłocznie po przedstawieniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej, w terminie wyznaczonym przy składaniu wniosku. Dokładną informację na temat tego, czy zamówione dokumenty są już gotowe do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić tutaj, podając numer rejestracyjny i ostatnie pięć znaków z numeru VIN (nadwozia/podwozia) lub ramy pojazdu (rubryki A i E w dokumentach rejestracyjnych wydawanych po 10.09.2004 r.).
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2723