Nazwa usługi: Wtórnik tablic (y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 133, poz. 1122, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Dokonuje się w trakcie procedury rejestracyjnej po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów:


  1. Dla samochodów: w wysokości 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika jednej tablicy,w wysokości 93,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 92,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika dwóch tablic rejestracyjnych;

  2. Dla motocykli, ciągników rolniczych, motocykli i pojazdów samochodowych innych (quadów) oraz przyczep: w wysokości 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł);

  3. Dla motorowerów: w wysokości 43,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 42,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

  Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność  złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Wydziale Komunikacji) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - Bank Spółdzielczy nr konta 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 .
     
  Czas realizacji: Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta (firma UTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gruszczynie k/Poznania). Realizacja zamówienia następuje przeważnie w przeciągu kilku kolejnych dni roboczych i jest zależna od producenta tablic (około 7 dni roboczych).

  Przy odbiorze wtórnika tablic (y) należy okazać:
  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
  • tablice rejestracyjne podlegające wymianie,
  • pozostałą tablicę rejestracyjną w przypadku, kiedy właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko jednej z dwóch tablic (w celu ponownej legalizacji obu tablic),
  • dowód tożsamości,
  • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta) - nie dotyczy to przypadków, w których pełnomocnictwo zostało już załączone do akt sprawy przy składaniu wniosku,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.
  Nowe tablice są wydawane i legalizowane bez żadnych dodatkowych opłat i wniosków w pokoju nr 13 na parterze.
  Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic (y) rejestracyjnych właściciel pojazdu może ubiegać się o wydanie dla pojazdu tablic i pozwolenia czasowego.
  Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.Nr 133, poz.1122 z 2002 r. z późn.zm.).
     
  Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej wydania wtórnika tablic (y) rejestracyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
  Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2279