Nazwa usługi: Badania techniczne pojazdów
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz. 262, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012r., poz. 996)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi (Dz. U. z 2004r., Nr 238, poz. 2395, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Cennik opłat za badania techniczne pojazdów jest zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U.Nr 223 poz.2261 z 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami)
     
  Czas realizacji: W zależności od zakresu i rodzaju badania oraz stacji kontroli pojazdów.
     
  Tryb odwoławczy:
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2934