Nazwa usługi: Wtórnik lub wymiana karty pojazdu
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 189, poz. 1828, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Za wydanie wtórnika karty pojazdu pobierana jest opłata w trakcie procedury rejestracyjnej po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów.:


  w wysokości 75,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 75,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) + wysokości 73,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 72,50 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) za druk nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenie czasowe w przypadku wtórnika lub wymiany karty pojazdu


  Na wniosek właściciela pojazdu przy wydawaniu wtórnika karty pojazdu można ubiegać się również o wymianę tablic rejestracyjnych (po zdaniu dotychczasowych tablic). Jest to również wysokość opłaty pobieranej za rejestrację pojazdu w przypadku ubiegania się o wtórnik karty pojazdu przed pierwszą rejestracją nowego pojazdu, oraz przy rejestracji używanego pojazdu posiadającego tablice starego typu - tzw."czarne" lub zarejestrowanego dotychczas w innym Wydziale Komunikacji:

  w wysokości 256,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,

  w wysokości 197,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku motocykli.


  Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Wydziale Komunikacji) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - Bank Spółdzielczy nr konta 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 .
     
  Czas realizacji: Rozpatrzenie wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po złożeniu wniosku organ rejestrujący zamawia dla pojazdu wtórnik karty pojazdu oraz dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, również dokonując zamówienia nowych dokumentów w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Pozwolenie czasowe należy przed upływem wyznaczonego terminu wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny z aktualnymi danymi wraz z wtórnikiem karty pojazdu.
  Bliższe informacje na temat sposobu i warunków odbioru nowej karty pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym można obejrzeć tutaj.
     
  Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej wydania wtórnika karty pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
  Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2723