Nazwa usługi: Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 133, poz. 1122, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Pobierana jest opłata w trakcie procedury rejestracyjnej po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów.:
  w wysokości 185,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 183,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
  w wysokości 126,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 125,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
  w wysokości 116,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 115,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

  W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Wydziale Komunikacji) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - Bank Spółdzielczy nr konta 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107.
     
  Czas realizacji: Wydanie nowych tablic rejestracyjnych z nową numeracją (a co za tym idzie również nowego dowodu rejestracyjnego) następuje w drodze decyzji administracyjnej, z tym, że w przypadkach takich, po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, wydając nowe tablice i zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.
  Bliższe informacje na temat sposobu i warunków odbioru dowodu rejestracyjnego można obejrzeć tutaj.
     
  Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej wydania nowych tablic (y) rejestracyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
  Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2279