Nazwa usługi: Ustalenie opłat za nieruchomości nabyte na własność Powiatu Trzebnickiego przez powiatową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: brak
     
  Czas realizacji: Jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku.
  Dwa miesiące i dłużej w przypadku skomplikowanej sprawy.
  Zakończenie sprawy: Wydanie decyzji administracyjnej.
     
  Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Trzebnickiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 3772