Nazwa usługi: Zgłaszanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 176)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r., Nr 243, poz. 1449)
Ustawa
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1393, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Protokół z zebrania właściwego organu Klubu (Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej) posiadającego kompetencje dokonywania zmian dot. Klubu podpisany przez przewodniczącego i sekretarza.
  • Lista obecności członków z podpisami.
  • Statut klubu podpisany przez przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Klubu – w przypadku uchwalenia zmiany statutu.
  • Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o przyjęciu zmian w statucie lub nowego statutu, lub zmianie nazwy Klubu, podpisana przez sekretarza i przewodniczącego zebrania.
  • Informacja o zmianie adresu siedziby Klubu wraz z uchwałą Zarządu.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3772