Nazwa usługi: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
   
Kogo dotyczy: Dotyczy instytucji zamierzających umieścić w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 329, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Skan decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
  • Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 , z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powieszchni zajęcia pasa drogowego.
   
Opłaty: 1. Za wniosek o wydanie zezwolenia nie wnosi się opłat. W takim przypadku opłacie skarbowej podlega pełnomocnictwo.
2. wysokość opłaty skarbowej za zajęcie pasa ustalają szczegółowo upoważnione do tego organy
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1222