Nazwa usługi: Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych
   
Kogo dotyczy: Zgłoszenie robót geologicznych składa ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196, z późn. zm.)
- Art. 161
- Art. 170, ust. 2
- Art. 81
- Art. 85
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zgłoszenie określające zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1222