Nazwa usługi: Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Operat wodnoprawny (2 egzemplarze)
  • Kserokopia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana, potwierdzona za zgodność z oryginałem.t 2 prawa wodnego)
  • Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym (art. 131 ust. 2 pkt 3 prawa wodnego)
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000.
  • Uzgodnienie z właścicielem wód lub urządzenia wodnego.
  • Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
  • Pisemny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zawierający oznaczenie wnioskodawcy, jego miejsca zamieszkania lub siedziby, wraz z numerami NIP, PESEL, REGON.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2934