Nazwa usługi: Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
   
Kogo dotyczy: - wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
- uczestnicy postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów (Dz. U. z 2014r., poz. 914)
Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r., Nr 30, poz. 163, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • dokumenty do uwierzytelnienia
  • wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
   
Opłaty: 50 zł - uwierzytelniany dokument
5 zł - za każdy następny egzemplarz dokumentu
   
Czas realizacji: - w przypadku gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów jest składany w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnienie dokumentów następuje z chwilą przyjęcia tej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- w innym przypadku niezwłocznie po złożeniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 7 dni
   
Tryb odwoławczy: W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. - w odniesieniu do decyzji wydanych przez starostę albo marszałka województwa, odwołanie należy złożyć do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni, - w odniesieniu do decyzji wydanych przez Głównego Geodetę Kraju, należy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2826