Nazwa usługi: Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r., Nr 30, poz. 151, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony formularz (druk) wniosku
   
Opłaty: Za wydanie, przedłużenia zezwolenia należy uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł na kontona konto Starostwa Powiatowego w Trzebnicy - Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr konta 66 9591 0004 2001 0000 4196 0020.
   
Czas realizacji: Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 2 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Odbioru dokonuje się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w pok.16, parter, tel. 71 387-95-25 / 26 lub za pośrednictwem operatora pocztowego
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej zezwolenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2934