Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wypełniony wniosek
 • dla pojazdów spoza UE: -odpr.celna lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce tej odprawy
 • dla pojazdów pochodzących z UE: dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla sam.osob.a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub dokument potwierdz.brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego
 • zaświadcz. z Urzędu Skarbowego potwierdz. uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (druk VAT 25 ) - NIE DOTYCZY zakupu pojazdu w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, który wystawia na pojazd fakturę VAT (lub fakturę VAT-marża)
 • dowód własności pojazdu, jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsięb. prowadzącego działaln. w zakresie obrotu pojazdami - kopia zaświadcz. o wpisie do ewid.działalności gospod. lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności
 • dowód rejestr. pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestr. za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument(y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestr. pojazdu
 • tablice rejestr., jeśli pojazd był zarejestr. za granicą lub oświadczenie o ich braku
 • zaświadcz. o pozytywnym wyniku bad. techn. pojazdu, jeżeli jest wymagane (bliższe informacje o tym, w jakich przypadkach wymaga się badań zawarto w tabeli "inne informacje") lub w przypadku nowego samochodu osob. z silnikiem spalinowym, ciągnika roln., motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej go z homolog. potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homolog. typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homolog. przez właściwy organ państwa członkowskiego UE
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadcz. o wpisie do ewid. działalności gospod., jeżeli osoba prowadzi taką działalność
 • aktualny odpis z KRS i zaświdczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów
 • Dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń przysięgłych - szczegóły w innych informacjach
   
Opłaty: Dokonuje się w trakcie procedury rejestracyjnej po przeprowadzonej weryfikacji dokuemtów. UWAGA: druczki opłaty za rejestrację są wydawane przez osobe rejestrującą w trakcie rejestracji pojazdu!
-w wysokości 256,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
-w wysokości 197,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku motocykli,
-w wysokości 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
-w wysokości 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Wydziale Komunikacji) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - Bank Spółdzielczy nr konta 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 .


Opłaty za odwołanie:

brak
   
Czas realizacji: Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu (jeżeli jest wymagana).
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2739