Nazwa usługi: Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968, z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. z 2003r., Nr 232, poz. 2333)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • dowód rejestracyjny
  • karta pojazdu - jeżeli była wydana
  • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, faktura lub rachunek za montaż w/w instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
  • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta)
  • dowód tożsamości
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie
   
Opłaty: Od dokonywanej adnotacji opłat nie pobiera się.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Wydziale Komunikacji) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - Bank Spółdzielczy nr konta 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 .
   
Czas realizacji: Dokonanie stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
   
Tryb odwoławczy: Na decyzję odmawiającą dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2826