Nazwa usługi: Udzielanie koncesji na eksploatację złóż kopalin pospolitych.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dn. 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarcze (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Opłata skarbowa: za koncesję - 616zł.
  Wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107
  Bank Spółdzielczy w Trzebnicy (kasa Urzędu I piętro, pok. nr 60).
     
  Czas realizacji: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
     
  Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Starosty Trzebnickiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2826