Nazwa usługi: Rejestracja czasowa i wydawanie tablic czasowych
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r., Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Opłaty:

  Dokonuje się w trakcie procedury rejestracyjnej po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów.:

  w wysokości 62,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 61,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
  w wysokości 40,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 39,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku przyczep i naczep,
  w wysokości 37,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 36,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów.


  Szczegółowe informacje na temat wysokości opłaty za rejestrację czasową można uzyskać w pokoju nr 13 lub pod nr tel. 71 387 95 27 / 28.

  Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Wydziale Komunikacji) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - Bank Spółdzielczy nr konta 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 .
     
  Czas realizacji: Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.
  WAŻNE:
  Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni, a termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni. Po upływie terminu czasowej rejestracji, pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe (jeżeli były wydane), należy zwrócić do Wydziału Komunikacji.
     
  Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej czasowej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
  Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2740