Nazwa usługi: Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez Policję
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968, z późn. zm.)
Ustawa
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2009r., Nr 1232, poz. 155)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Za wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) opłat nie pobiera się.

  W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Wydziale Komunikacji) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - Bank Spółdzielczy nr konta 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 .

  W przypadkach, w których zachodzi konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego na konto Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, uiszcza się opłatę za wydane nowego dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń pojazdu, jeżeli są wymagane - o jej wysokości zależnej od rodzaju pojazdu i jego aktualnych oznaczeń informuje pokój nr 13 okienko nr 1 oraz pokój nr 16.
     
  Czas realizacji: Wydanie właścicielowi dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów po stwierdzeniu ustania przyczyny zatrzymania dokumentu. Istnieje możliwość odesłania dowodu rejestracyjnego pocztą po wcześniejszym przesłaniu wymaganych oryginałów dokumentów do Wydziału Komunikacji.
     
  Tryb odwoławczy: Na decyzję odmawiającą wydania właścicielowi dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
  Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2826