Nazwa usługi: Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi
   
Kogo dotyczy: Osoby fizyczne i osoby prawne
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 329, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu, w tym wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd - na żądanie zarządcy drogi kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
  • Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi
  • Opinia Inżyniera Ruchu
  • Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządu drogi
  • Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik
  • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   
Opłaty: 82 zł. Nie dotyczy.
Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu dotyczy budownictwa mieszkaniowego
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1222