Nazwa usługi: Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
   
Kogo dotyczy: Interesantów
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej
  • wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • mapę z zaznaczonymi nieruchomościami objętymi wnioskiem, naniesionym przebiegiem realizacji inwestycji celu publicznego
  • w przypadku braku zgody innych właścicieli - protokół z przebiegu rokowań o uzyskanie zgody na wykonanie prac
   
Opłaty: Bez opłat
   
Czas realizacji: W ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – w ciągu 8 miesięcy od dnia złożenia wniosku, co jest związane z koniecznością zamieszczania ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim na okres 2 miesięcy przed wydaniem decyzji.
   
Tryb odwoławczy: Do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1216