Nazwa usługi: Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów:
    - w zależności od potrzeb - pozytywna opinia innych zainteresowanych organów.
    - pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
    - propozycje rozwiązań zamiennych,
    - szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
    - charakterystyka obiektu oraz (w miarę potrzeby) projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
  • Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych.
  • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1389