Nazwa usługi: Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu
   
Kogo dotyczy: Wszyscy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
- Art. 217
- Art. 218
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 1983 r., Nr 38, poz. 173, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Dowód uiszczenia opłaty
  • Dokument tożsamości do wglądu
  • Wniosek o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu duplikatu lub kopii dokumentu
   
Opłaty: 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1216