Lista spraw

Aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nabytej przez państwową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

Wymagane wnioski:
Wniosek jednostki organizacyjnej o ustalenie innej wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, zawierający oznaczenie nieruchomości, powierzchnię, położenie, księgę wieczystą.


Wymagane załączniki:
- akt notarialny (kopia dok...

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym.

Wymagane wnioski:
Wniosek określający numer działki i miejsce jej położenia z uzasadnieniem merytorycznym ubiegania się o nabycie własności nieruchomości.

Wymagane załączniki:
- akt notarialny (kopia dokumentu),
- odpis z księgi wieczystej (kopia dokum...

Wniosek o udostępnienie akt

Wymagane wnioski:
Wniosek o udostępnienie akt

Wniosek o wynajem sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym

Wymagane wnioski:
Wniosek o wynajem sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Wzór reklamacji

Wymagane wnioski:
Wniosek reklamacyjny.

Wymagane załączniki:
Paragon.

Zgłaszanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wpis zmiany danych klubu dokonuje się w zakresie następujących zmian:
1. adresu i nazwy siedziby klubu;
2. imion, nazwisk i funkcji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;
3. danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych Klubu;
...

Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego