Lista spraw

Ustalenie opłat za nieruchomości nabyte na własność Powiatu Trzebnickiego przez powiatową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Wymagane wnioski:

Wniosek powiatowej jednostki organizacyjnej o ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu nabytego z mocy prawa z podaniem numeru działki, księgi wieczystej datę nabycia, okres na który należy ustanowić trwały zarząd oraz cel na który n...

Ustalenie wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez dany lokal wymagań lokalu samodzielnego

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

wyników