Najpopularniejsze usługi

Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wymagane wnioski:
Zgłoszenie instalacji powinno zawierać:
1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3. rodzaj i zakres prowadzonej działalno...

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wymagane dokumenty:

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:

Wypełniony formularz (druk) wniosku
kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrow...

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Wymagane wnioski:
Wniosek/podanie pisemne zawierające wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.

Wymagane załączniki:
Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli wnioskodawca nie je...

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

wyników