Najpopularniejsze usługi

Wtórnik tablic (y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:
dowód rejestracyjny,
zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic (y)rejestracyjnych - w przypadku kradzieży tych tablic (y),
oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fa...

Ustalenie wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość

Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia

Wypełniony wniosek o rejestrację oraz:

dowód rejestracyjny,
karta pojazdu, jeżeli była wydana,
tablica(e) rejestracyjna(e) - podlegająca wymianie w przypadku jej zniszczenia
zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic(y) rejes...

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Zgłoszenie zakończenia zadania rekultywacyjnego

Wymagane wnioski:
Zgłoszenie zakończenia zadania rekultywacyjnego powinno zawierać:
–    pełną nazwę wnioskodawcy (adres, telefon, fax, e-mail),
–    NIP,
–    PESEL (osoby fizycznej – producenta rolnego),
–    nazwę zadania,
–    numer umowy zawartej z...

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez dany lokal wymagań lokalu samodzielnego

Zmiana adresu lub siedziby właściciela w dowodzie rejestracyjnym

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o rejestrację (w przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w innym Urzędzie) albo wypełniony druk zawiadomienia o zmianach (w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Poznaniu) oraz:

dowód rejestracyjny,

...

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Trzebnicy uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. nastąpią zmiany dot. zasad przyznawania oraz wydawania kart parkingowych w związku ze zmianami ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. ...

Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wymagane wnioski:
Zgłoszenie instalacji powinno zawierać:
1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3. rodzaj i zakres prowadzonej działalno...

wyników