Najpopularniejsze usługi

Ustalenie wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub przewóz rzeczy (w zakresie krajowego transportu drogowego) oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej w międzynarodowym transporcie drogowym (osób i rzeczy)

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Zmiana adresu lub siedziby właściciela w dowodzie rejestracyjnym

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o rejestrację (w przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w innym Urzędzie) albo wypełniony druk zawiadomienia o zmianach (w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Poznaniu) oraz:

dowód rejestracyjny,

...

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez dany lokal wymagań lokalu samodzielnego

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Trzebnicy uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. nastąpią zmiany dot. zasad przyznawania oraz wydawania kart parkingowych w związku ze zmianami ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. ...

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wymagane dokumenty:

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:

Wypełniony formularz (druk) wniosku
kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrow...

Wtórnik tablic (y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:
dowód rejestracyjny,
zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic (y)rejestracyjnych - w przypadku kradzieży tych tablic (y),
oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fa...

wyników