Alfabetyczna lista usług

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez dany lokal wymagań lokalu samodzielnego

Zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Wymagane wnioski:
Wniosek/podanie pisemne zawierające wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.

Wymagane załączniki:
Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli wnioskodawca nie je...

Zatwierdzanie projektów prac geologicznych.

Wymagane wnioski:
Podanie pisemne zawierające wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.

Wymagane załączniki:
Projekt prac geologicznych (4 egzemplarze) sporządzony przez uprawnionego geologa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowisk...

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Zawiadomienia poprzez platformę ePUAP o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

wyników