Alfabetyczna lista usług

A

Aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nabytej przez państwową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

Wymagane wnioski:
Wniosek jednostki organizacyjnej o ustalenie innej wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, zawierający oznaczenie nieruchomości, powierzchnię, położenie, księgę wieczystą.


Wymagane załączniki:
- akt notarialny (kopia dok...

B

Badania techniczne pojazdów

Wymagane dokumenty:

W zależności od rodzaju i zakresu badania.

D

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

Aktualny wykaz firm posiadających świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazdy do zasilania gazowego wraz z ich siecią dealerską można obejrzeć tutaj: http://www.its.waw.pl/Instalacje_LPG_lista_dealerow,0,2237,1.html

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:

aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów, albo zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującą, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rej...

E

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Wymagane wnioski:
Wniosek  o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej lub wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wymagane załączniki:
- Protokół z Zebrania ...

N

Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

O

Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez Policję

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:

pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe ),
w przypadkach koniecznych - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym ...

Odbiór "stałych" dowodów rejestracyjnych

Odbiór dokumentów odbywa się bez dodatkowych opłat i wniosków po przedstawieniu wymaganych dokumentów

wyników