Alfabetyczna lista usług

O

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

P

Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór

Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Wymagane wnioski:
Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Wymagane załączniki:
Zgodnie z:
§ 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu a dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu ...

Pozwolenie na budowę (wykonanie robót budowlanych).

Wniosek winien zawierać:
1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót...

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Pozwolenie na rozbiórkę.

Wniosek winien zawierać:
1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów przewidzianych do rozbiórki , adresu i oznaczenie...

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Wymagane wnioski:
1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3. informację o tytule prawnym do instalacji,
4. informacje o rodzaju instalacji...

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wniosek winien zawierać:
1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót...

Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych

wyników