Alfabetyczna lista usług

U

Udzielanie koncesji na eksploatację złóż kopalin pospolitych.

Wymagane wnioski:
Podanie pisemne zawierające wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.
Powinno określać:
1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,
2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności go...

Udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych.

Wymagane wnioski:
Podanie pisemne zawierające wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.
Powinno określać:
1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,
2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności g...

Udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej

Wymagane wnioski:

Wniosek z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wnioskodawcy lub danych adresowych firmy, oznaczenia nieruchomości, księgi wieczystej, celu inwestycji, która ma być realizowana na wnioskowanej nieruchomości, informację o fo...

Ustalenie opłat za nieruchomości nabyte na własność Powiatu Trzebnickiego przez powiatową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Wymagane wnioski:

Wniosek powiatowej jednostki organizacyjnej o ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu nabytego z mocy prawa z podaniem numeru działki, księgi wieczystej datę nabycia, okres na który należy ustanowić trwały zarząd oraz cel na który n...

Ustalenie wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość

Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

Uzyskanie przez użytkownika dokumentów uwierzytelnionych przez służby geodezyjne i kartograficzne, opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych...

Uzgadnianie dokumentacji projektowej rozpatrywanej na naradach koordynacyjnych

Więcej informacji: http://www.bip.powiat.trzebnica.pl/Article/get/id,16485.html
lub u p. Bogdana Spychały, tel. 71 387 95 75

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

Uzyskanie prawa jazdy

Wydanie prawa jazdy

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

wyników