Alfabetyczna lista usług

Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego

Wtórnik lub wymiana karty pojazdu

Wymagane dokumenty:

Jeżeli o wtórnik lub wymianę utraconej (zniszczonej) karty pojazdu ubiega się właściciel, na którego pojazd jest już zarejestrowany, należy przedstawić wypełniony wniosek oraz:
dowód rejestracyjny,
dokument potwierdzający zawarcie u...

Wtórnik tablic (y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:
dowód rejestracyjny,
zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic (y)rejestracyjnych - w przypadku kradzieży tych tablic (y),
oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fa...

Wydanie gadżetów promocyjnych

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Trzebnicy uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. nastąpią zmiany dot. zasad przyznawania oraz wydawania kart parkingowych w związku ze zmianami ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. ...

Wydanie legitymacji instruktora

Miejsce złożenia dokumentów:Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Ks. Bochenka 6, parter, pok. 16, tel. 71 387 95 25 / 26.

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia

Wypełniony wniosek o rejestrację oraz:

dowód rejestracyjny,
karta pojazdu, jeżeli była wydana,
tablica(e) rejestracyjna(e) - podlegająca wymianie w przypadku jej zniszczenia
zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic(y) rejes...

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

wyników