Alfabetyczna lista usług

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Wydanie (wtórnik, wymiana) pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydanie (wtórnik, wymiana) pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, poprzez platformę ePUAP

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wymagane dokumenty:

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:

Wypełniony formularz (druk) wniosku
kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrow...

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub przewóz rzeczy (w zakresie krajowego transportu drogowego) oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej w międzynarodowym transporcie drogowym (osób i rzeczy)

Wydawanie kart wędkarskich

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Wymagane wnioski:
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3) informację o tytule prawnym d...

Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego

wyników